Regeringens fibernät - Finlandssvenskt fiberforum (3)
Bredbandsgruppen  
Forum RSS feed    Forum - Svara - Statistik - Registrering - Sök -

Finlandssvenskt fiberforum / Bredband i Finland / Regeringens fibernät
<< . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . >>
Författare Meddelande
UlfG
Medlem
# Skrivet: 21 Sep 2009 17:33
Svara 


Vi har en egen rubrik här på forumet:

- Va va de vi sa.

- Skall vi vänat i 3 år

- Nisse om du har det i textväg. Publicera här.

Nisse
Medlem
# Skrivet: 21 Sep 2009 18:56
Svara 


Tyvärr har jag det bara på papper men jag avsåg närmast Elisas krav på

- teknikneutralitet (där mobilt bredband lyfts fram för landsbygden)
- efterfrågekartläggning
- motstånd mot uthyrningsplikt

Vi har diskuterat alla frågorna och teknikneutralitet används ofta som kodord för att bygga usla förbindelser (återvändsgränd), efterfrågekartläggning används för att bromsa hela bygget och motstånd mot uthyrningsplikt betyder helt kort och klart: MONOPOL.

ELISA vågade naturligtvis inte säja det rent ut men i praktiken betyder deras ståndpunkt direkt sabotage av regeringens planer.

Speciellt starkt är motståndet mot öppna nät så jag anser att det måste stiftas en LAG om att ALLA nät bör vara öppna och att nätägaren/operatören inte får ha nånting med tjänsteleverantörerna att göra. Innan den lagen är stiftad så förhalar de byggandet så mycket som möjligt.

UlfG
Medlem
# Skrivet: 22 Sep 2009 12:01
Svara 


Sitter på Ficora. Vill dementera en sak som jag missförstått.

Ett "vitt område" genom vilket går fiber är stödbart om där bevisligen NU INTE finns ett 100 Mbit/s:s UTBUD.

Jag hade uppfattat det på det sättet:
- att om det finns fiber genom en by som är utanför bef-täthetscirklarna INTE skulle kunna göras till ett stödbart område. Så är inte fallet.

Nisse
Medlem
# Skrivet: 22 Sep 2009 15:52
Svara 


Det är ju bra. Men det finns ännu massor av oklara saker.

FICORA kunde klart definiera att 2 km:s avståndet gäller NORMAL kabeldragning - inte till exempel kabeldragning under en å eller en motorväg (vilket motsvarar 20-30 km normal kabeldragning).

Likaså borde 2 km:s avståndet gälla en KOPPLINGSPUNKT. En rak kabel gör ingen glad för det kostar ca. 10000 euro att sätta in en anslutningspunkt på den.

De små öarna utan stöd (typiskt små kyrkobyar) borde plockas bort så att det blir mera enhetliga områden.

pdonner
Medlem
# Skrivet: 23 Sep 2009 15:07 - Editerad av: pdonner
Svara 


Dagens Kainuun Sanomat (23-09-2009 s. A3) meddelar under rubriken "Kajaani ei osallistu laajakaistaan" att Kajana uteblir tillsvidare från statens kampanj. Stadens ADB-chef Erkki Kemppainen hade gjort en framställning om ett positivt principbeslut om att delta i projektet och att reservera nödiga medel i nästa års budget. Tyvärr beslöt stadsstyrelsen alltså i tisdags att man inte tänker delta:

Tiukassa taloudellisessa tilanteessa hallitus haluaa seurata, mitä hankkeessa tapahtuu ja onko siihen osallistuminen loppujen lopuksi mielekästä.

Kajaanin kaupungin osalta alustava kustannusarvio on 2,5 miljoonaa euroa, josta kaupungin osuudeksi jää 22 prosenttia. Viidelle vuodelle jaettuna vuosikustannus olisi puoli miljoonaa euroa, mistä kaupungin vuosiosuus 110 000 euroa.


Man får väl hoppas att detta inte leder till en dominoeffekt där landskapets övriga kommuner följer den starkaste kommunens exempel genom att också utebli. Det leder till fortsatt okunskap om tillvägagångsätten och kostnadsstrukturerna. Och då blir blir det ju verkligen svårt "att följa med vad som händer i det statliga projektet" och att "bedöma huruvida det i sista hand är meningsfullt att delta".

UlfG
Medlem
# Skrivet: 23 Sep 2009 16:04
Svara 


- Jag tror Joensuu har gjort som Kajana.

pdonner
Medlem
# Skrivet: 23 Sep 2009 16:37 - Editerad av: pdonner
Svara 


Du har rätt. Formeln är praktiskt taget densamma. Det verkar som om den förberedande parten Joensuun, Enon ja Pyhäselän kuntaliitoksen seurantaryhmä skulle ha rekommenderat ett vilkorligen positivt ställningstagande:

Joensuussa hankkeen kokonaiskustannukset ovat yhteensä 7.827.517,75 euroa. Kuntaosuudeksi esitetään 21,5 %, jolloin Joensuun kaupungin osuus on yhteensä 1.68 milj. euroa vuosina 2010 – 2015. Vuositasolla kaupungin maksuosuus on noin 280.000 euroa. Kustannukset on laskettu erikseen myös Enon ja Pyhäselän osalta. Hankekuvauslomakkeet kokouksen asiakirjoissa.

Ehdotus: Kuntaliitoksen seurantaryhmä esittää kaupunginhallitukselle, että Joensuun kaupunki sitoutuu periaatetasolla maaseudun laajakaistaverkon toteuttamiseen mikäli kaupunki saa muuta rahoitusta pienentämään kaupungin osuutta ja rahoitukseen ja toteuttamisaikatauluun otetaan kantaa myöhemmin.

Päätös: Hyväksyttiin yksimielisesti.


Däremot ville stadsstyrelsen 21.9.2009 inte ansluta sig till det vilkorliga ställningstagandet. Stadsdirektören rekommenderade att man bör hellre avvakta:

Kaupunginhallitus päättää pitää hanketta periaatetasolla hyvänä ja tärkeänä, mutta ei voi sitoutua esitettyyn 1,64 milj. euron kaupungin kustannusosuuteen. Kustannusosuuden
tulee olla merkittävästi esitettyä pienempi. Kaupunki ottaa kantaa hankkeen toteuttamiseen ja rahoitukseen keväällä 2010.


UlfG
Medlem
# Skrivet: 23 Sep 2009 20:23
Svara 


Kaupunki ottaa kantaa hankkeen toteuttamiseen ja rahoitukseen keväällä 2010.

- Då e de för sent. Landskapens program skall vara på Ficora 31.10.2009 och det som finns där gäller fram till 2015.

Nisse
Medlem
# Skrivet: 23 Sep 2009 21:47
Svara 


Få se nu om det blir till nånting alls med regeringens planer ... Teleoperatörerna bygger inte fibernät och kommunerna går inte med i planerna. Så vi har (nästan) inga fiberanslutningar alls år 2015 ...

pdonner
Medlem
# Skrivet: 24 Sep 2009 09:17 - Editerad av: pdonner
Svara 


Regionalradion tycks också ha behandlat samma ämne igår. Tyvärr åker Kainuun Radio i efterkälken vad beträffar på begäran -nätutbudet. Men nyhetssammandraget ger ett allmänt intryck av vad som sagts. Man rubricerar olycksbådande "Nopean laajakaistan hanke voi viivästyä":

Hanketta joudutaankin lykkäämään, mikäli kunnat eivät uskalla laittaa ensi vuonna rahaa valokuiturunkoverkon rakentamiseen, ennakoi suunnittelija Paula Karppinen Kainuun maakunta -kuntayhtymästä.

Den landskapliga koordinatorn agerar med mandat från kommunikationsverket. Därmed borde man väl inte gå in för att förespegla ett misslyckande. Har tyvärr dock upprepade gånger upplevt att mandatet används för att undergräva statens och befolkningens intresse. Därmed återkommer jag till frågeställningen om huru klokt det överhuvudtaget är att ge koordinationsansvaret åt landskapen. Karppinen tycks dock ha insikt om att regeringen förbereder ett förslag om större statsandel och därmed minskat kommunansvar:

Karppisen mukaan valtioneuvoston alulle panemassa hankkeessa on keskusteltu mahdollisuudesta kasvattaa valtion rahoitusosuutta ja vastaavasti pienentää kuntien maksuosaa.

- Ei valtioneuvosto voi kuntia tähän hankkeeseen pakottaa. Jos kunnilla ei ole juuri nyt uskallusta laittaa rahoja kiinni tällaiseen hankkeeseen, joudutaan rahoituspohjaa miettimään uudelleen.


Slutresultatet av detta förhalande är dock att hela processen stannar upp i ett skede där man inte ens har insikt om vad stomnätsbygget i själva verket innebär.

Nisse
Medlem
# Skrivet: 24 Sep 2009 12:08
Svara 


Precis som jag förutspådde så velar politikerna hit och dit och tiden går ... Jag skulle blir MYCKET förvånad om det fanns något fibernät år 2015 (utom där folk börjat bygga själva och struntat i politikerna).

pdonner
Medlem
# Skrivet: 24 Sep 2009 15:31 - Editerad av: pdonner
Svara 


Nu kom den väntade lagframställningen från kommunikationsministeriet:

Kuntien taloustilanne huomioon laajakaistatuen rahoitusosuuksissa
http://www.mintc.fi/web/fi/uutinen/view/916263

Lindén laajakaistatuesta: Kuntien olosuhteiden ja taloustilanteen huomioiminen välttämätöntä
http://www.lvm.fi/web/fi/tiedote/view/916153

Laajakaistarakentamisen tuen ehdot lakiin
http://www.lvm.fi/web/fi/tiedote/view/916114

Nisse
Medlem
# Skrivet: 28 Sep 2009 13:44
Svara 


Lagen har nu gått till riksdagen

http://www.mintc.fi/web/fi/lakihanke/view/906936

http://www.mintc.fi/c/document_library/get_file?fo lderId=606082&name=DLFE-9287.pdf&title=Regeringens %20proposition%20till%20lagar%20om%20st%C3%B6d%20f %C3%B6r%20byggande%20av%20bredband%20i%20glesbygds omr%C3%A5den%20samt%20till%20lag%20om%20%C3%A4ndri ng%20av%20lagen%20om%20st%C3%B6d%20f%C3%B6r%20utve ckling%20av%20landsbygden.%20(24.9.09)

UlfG
Medlem
# Skrivet: 28 Sep 2009 14:46
Svara 


Blir stressigt. Vi som nu skall sammanställa landskapets projektbeskrivning över stödbara områden inklusive kartor på näten och kostnadskalkyl på respektive nätstump skall ha detta hos Ficora senast 31.10.2009. Kommunernas förbindelse att deltaga som medfinansiär bör också ingå, inte lätt.... Detta program gäller sedan ända till 2015. Det går inte att putta in nya eventuella projektområden efter 31.10.2009.

Nisse
Medlem
# Skrivet: 28 Sep 2009 16:03
Svara 


Jag misstänker att ganska få kommuner har fattat det här.

UlfG
Medlem
# Skrivet: 28 Sep 2009 18:11
Svara 


- Jo det kan bli stora belopp i de verkligt glesbebyggda kommunerna.

UlfG
Medlem
# Skrivet: 27 Okt 2009 13:43
Svara 


Jahapp, nu är landskapets bredbandsprogram 2015 inlämnat (en liten finjustering ännu). Det blev ca 30 projektommråden inom Österbotten med en budget på ca 3,7 miljner euro, vilket skulle betyda om det går igenom ca 1,2 i statliga och/eller EU-pengar. Lika mycket skall kommunerna hosta upp med. Det är ca 2000 potentiella abonnenter som berörs (hushåll och företag främst, endast ett fåtal kommunala verksamhetspunkter finns i dessa områden.

- När jag rikitgt tänker är nog frågan om pengarna skulle göra mera nytta om jag fick använda dom till ett öppet stamnät som skulle binda ihop alla ortër i Österbotten...2,4 miljoner skulle räcka ganska långt.

Nisse
Medlem
# Skrivet: 28 Okt 2009 07:42
Svara 


Ja, hej på er - nu har jag den nya värmepannan installerd och värmen är på ... Det var litet bråttom förra veckan.

Ulf har helt rätt i att pengarna kunde ha använts bättre. Och jag skyller det på konkurrenstalibanerna (konkurrensextremisterna) och operatörerna. De jävlas allt vad de orkar och gör det omöjligt att planera nånting förnuftigt.

UlfG
Medlem
# Skrivet: 22 Nov 2009 19:06
Svara 


Va va de vi sa....redan för länge sedan

Tärkeät tietoliikenneverkot halutaan suomalaisomistukseen

http://yle.fi/uutiset/talous_ja_politiikka/2009/11 /tarkeat_tietoliikenneverkot_halutaan_suomalaisomi stukseen_1175799.html

pdonner
Medlem
# Skrivet: 23 Nov 2009 03:04 - Editerad av: pdonner
Svara 


Detta är en fortsättning på diskussionen som blossade i april 2008. Det handlade om konsekvenserna på de hejdlösa Sonera-affärerna. Se tråden Statsmaktens vårdslöshet i samband med Soneras börsanslutning. En liknande situation upplevdes i höstas när de isländska spekulanternas Elisa-aktier lades i marknadekonomins rulett.

Det är rundradions nyhetsbyrå som ringer på väckarklockan. Framställningssättet är tyvärr aningen obehagligt. I stället för att betona stomnätets roll för att tillgodose I-samhällets behov, så fokuserar denna nyhet på skräckbilder och hemlighetsmakeri. Kommunikationsrådet Juhapekka Ristola räknar upp ett antal värsta falls scenarier: "Tämä epätoivottava kehä voi aiheuttaa sen, että pankkiautomaatit eivät toimi, rahaa ei ole nostettavissa, kauppojen maksuvarmistukset eivät toimi tai elintarvikkeiden jakeluun tulee ongelmia. Uhkakuvia on lukuisia, jos tietoverkot ja sähköt menevät samanaikaisesti poikki."

Glömskan tycks spela en viktig roll i skötseln av den nationella säkerheten. Det är såhär som vilseledaren Häkämies formulerar sig denhär gången: "Voisi sanoa näin, että globalisaation kiivaimpina vuosina kansallinen intressi ei ehkä ollut riittävästi esillä ja nyt on pohdittu miten tässä muuttuneessa tilanteessa intressit turvataan." Man undrar ju hur länge en sådan minister kan sitta kvar som allt, som oftast glömmer bort de nationella intressena om inte pojkarna och flickorna på yle.fi och hs.fi debattspalter påminner om vad som är fundamentalt.

UlfG
Medlem
# Skrivet: 25 Nov 2009 11:12
Svara 


Landsorten förlorar på bredbandsstrategi

Bredbandsbygget kommer att få stöd av samhället - det är det man röstar om i riksdagen i dag. Men det stödet går bara till de mest glest befolkade områdena. Dethär kan leda till en märklig situation, säger Husberg.


http://svenska.yle.fi/nyheter/artikel.php?id=17327 7

Nisse
Medlem
# Skrivet: 25 Nov 2009 12:43
Svara 


Hmm, rubriken är nog inte vad jag talade om ... Jag blev intervjuad i bilen på väg till Jönköping så det blev litet råddigt. Tvärtom påpekade jag att den riktigt glesa landsbygden har en hel del fördelar - bara "kyrkobyarna" faller emellan. Fast det var kanske detde försökte få fram med "landsorten" ?

Och jag ÄR bekymrad över de SMÅ tätorterna ! De blir lätt isolerade öar.

pdonner
Medlem
# Skrivet: 25 Nov 2009 13:23 - Editerad av: pdonner
Svara 


rubriken är nog inte vad jag talade om ...

Den bekymrade mig också. Men vi konstaterade ju på annan spalt att man måste utgå ifrån att journalisterna inte klarar av dessa saker. Utan det är vi som själva måste engagera oss i skrivandet.

Jag tror nog ändå att budskapet nådde lyssnarna/läsarna. Och det där med "kyrkbyar" är ju en fiffig formulering. Det är inte av en händelse som just Lentiira och Kuhmo är incirklade på kartan över marknadsbetingat stomnätsbygge. Stackars Lentiira har bara 9 skolelever och om några veckor ingen skola, men de har egen kyrka, så det var klart fall för "kyrkoby"-teoretikerna.

pdonner
Medlem
# Skrivet: 25 Nov 2009 14:16 - Editerad av: pdonner
Svara 


Svensk Byaservice nyhetsbrev nr 41 innehåller ett välgjort referat av intervjun. Och de har gjort en bättre rubrik: 'Utbyggnaden av bredbandsnätet dömt att misslyckas?'

Nyhetsbrevet kan i sinom tid läsas på deras webplats som alltså återfinns på adressen: http://byaservice.web.mios.fi/

UlfG
Medlem
# Skrivet: 25 Nov 2009 15:33
Svara 


Delta gärna i debatten på svenska.yle enligt ovan

Guje
Medlem
# Skrivet: 26 Nov 2009 00:27 - Editerad av: Guje
Svara 


Vega Västnyland ringde mej också idag så jag fick chansen att lite förklara hur det ligger till med den där 95% coh 5%:en. Två områden - två strategier.

http://svenska.yle.fi/nyheter/artikel.php?id=17333 7

Å andra sidan behöver man inte ha så livlig fantasi att räkna ut hur det kommer att gå för kyrkbyarna. Efter att gles-glesbygden fått sin fiber har kyrkbyarna ju tom. TVÅ håll att koppla upp sig mot. Det ena hållet vätter mot ett monopol och det andra, mot tex. Optostart ...

Som sagt var: Internet växer utifrån och inåt.

pdonner
Medlem
# Skrivet: 26 Nov 2009 13:05 - Editerad av: pdonner
Svara 


Bravo Guje, det lät väl genomtänkt, detdär du förklarade på Vegas västnyländska upplaga. Du sade på slutet att ni delat upp projektområdet i fem delområden som skall förverkligas under 2010-2015. Kan du på spalten Fiber i Västranyland beskriva hur den fördelningen ser ut, så att vi kan bilda oss en uppfattning arbetets omfattning och hur ni tänkt gå tillväga.

Nisse
Medlem
# Skrivet: 26 Nov 2009 14:18
Svara 


Jag sa förresten inte att det finns "landskap" som inte går med utan "kommuner" !!!

Men det gårju nästan alltid fel då man blir intervjuad ...

UlfG
Medlem
# Skrivet: 26 Nov 2009 15:17
Svara 


Hör finns tidigare rapport om bredbandstekniker i kortare format..talar sitt tydliga språk om fiberns fördelar

http://bredband.selfip.net/forum/filebox/dokument/ lvm2020laajakaistatekniikat_25112009.pdf

pdonner
Medlem
# Skrivet: 26 Nov 2009 16:11
Svara 


Men det gårju nästan alltid fel då man blir intervjuad ...

Hur kommer det sig. Gör dehär journalisterna inga inspelningar och utskrifter?

Nisse
Medlem
# Skrivet: 26 Nov 2009 16:53 - Editerad av: Nisse
Svara 


De har väl för bråttom ... Nu skall ju allt ut kvickt innan det blir "föråldrat". (Vi har ju bara pratat om det här i 10 år ...)

UlfG
Medlem
# Skrivet: 4 Jan 2010 09:25
Svara 


18.12.2009

Kommunikationsverket har fått landskapsförbundens projektprogram

http://www.ficora.fi/sv/index/viestintavirasto/uut iset/2009/P_66.html

God fortsättning på 2010

UlfG
Medlem
# Skrivet: 4 Jan 2010 09:27
Svara 


Satte in ministeriets rapport om olika bredbandstekniker på svenska.

http://bredband.selfip.net/forum/filebox/dokument/ lvmk-uutvecklingvavobredbandsteknikerc25112009.pdf

Guje
Medlem
# Skrivet: 26 Jan 2010 14:58 - Editerad av: Guje
Svara 


Förslaget till kommunernas stöd%:er kom idag:

Södra Finland 33%
Mellersta Finland 22%
Norra Finland 8%

Betyder att Raseborgspolitikerna får säkra vårt stöd nu! De hade önskat sig bara 8% pga. skraltig ekonomi.
I behovsprövningen viktades stödet med 25% på ekonomiska läget , 25% på tekniska lösningen och 50% på invånarantalet.


Lindens hälsning:
http://bredband.selfip.net/forum/filebox/bilder/ku ntiendmaksuosuudetlhaja-asutusalueidenwlaajakais.p df

Karta:
http://bredband.selfip.net/forum/filebox/dokument/ kuntienpmaksuosuudetxlaajakaistahenkkeissa.pdf

vikter och index:
http://bredband.selfip.net/forum/filebox/bilder/es itysi8cfjaw22kmkunniksiplaajakaistahankkeessa.pdf

Guje
Medlem
# Skrivet: 26 Jan 2010 18:37
Svara 


Gissa vem: " xxx medger att Finland har halkat efter i den teknologiska utvecklingen."

Nej det är inte Nisse!

men vem?

"Nu har regeringen tagit ett starkare grepp om IT-satsningarna och målet är att igen göra Finland till ett föregångarland. "


http://svenska.yle.fi/nyheter/artikel.php?id=17791 5

Bengt
Medlem
# Skrivet: 25 Feb 2010 21:50
Svara 


Kökar och Sottunga söker pengar för fibernät

http://www.alandstidningen.ax/article.con?id=21362 &iPage=1

Guje
Medlem
# Skrivet: 13 Mar 2010 10:31 - Editerad av: Guje
Svara 


Jag har hållit truten en tid nu, men nu börjar det bli svårt...

Jag tror nämligen inte att det står riktigt rätt till med statens fiberprojekt. Droppen är fördelningen av stöd-procenterna.

1. Hur kommer det sig att en fördelning som skulle ha varit beroende av kommunernas betalningsförmåga i stället är klart geografisk?
Bara att ta en titt på var stödprocenten 33% hamnade så förstår ni vad jag menar. Här är kartan:

http://bredband.selfip.net/forum/filebox/dokument/ kuntienpmaksuosuudetxlaajakaistahenkkeissa.pdf


8%-kommunerna ligger i norr 33%-kommunerna ligger i söder. Tom. den glest bebyggda skärgården hamnade i kategori 33%.

2. Mycket märkligt: I det papper som visar hur poängfördelningen utföll saknas poängen för 33%-kommunerna.

http://bredband.selfip.net/forum/filebox/bilder/es itysi8cfjaw22kmkunniksiplaajakaistahankkeessa.pdf


3. En av bedömningsgrunderna - "Omfattning och den tekniska utformningen" - har plötsligt dykt upp och har viktats lika mycket som kommunens bärkraft

3a. Hur bedömmer man "omfattning och tekniskt lösning"? Vi i Tenala-Bromarf täcker tex. 100% av det område vi söker stöd för. Inte är det väl bara på det sättet att det är Nylands förbunds område som avses och inte vår skärgård? I så fall har vi ingen chans att få några poäng - vi är ju enda sökande i hela Nylands förbund.

3b. När det gäller den tekniska utformningen har ministeriet gett oss direktiv hur den skall göras och vad som skall ingå. Jag kan inte förstå att man utöver detta tar ställning till tekniken. Alla använder ju samma teknik - hur skilja dem åt ytterligare? Eller har vi nåt slags kalligrafi-vitsord vi ytterligare borde ha kämpat för?

Hur som helst - 25% av poängen kommer från det hållet.

Luddigare begrepp än "omfattning" och "teknisk lösning" får man söka efter. Speciellt därför att de definierats i efterskott och i synnerhet därför att ingen redogjort för dem.
Ser man till de allra första signalerna om hur den tekniska utformningen skulle se ut hade en skiss på baksidan av en Saima-ask räckt till.

4. Det har aldrig existerat någon tidtabell. Eller, sagt på ett annat sätt - det har existerat tusen och en tidtabeller. Som företagare hade jag sänkt många firmor med den strategin.

5. Bredbandslagen är inte ännu godkänd. Men ändå krävs kommunerna på svar om de går med eller ej. I vårt fall har det lett till att kommunen förväntas ge sitt svar INNAN vi fått en ärlig chans att presentrera våra ritningar för dem. Raseborg skall alltså betala 33% för grisen i säcken. Tror ni dom gör det?

6. Pilotprojekt finns till för att ta reda på hur det lönar sig att göra saker och ting. I statens bredbandsprogam 2015 har det också funnits pilotprojekt. Men det kom ju aldrig in några offerter så nu står man fortfarande kvar på start-rutan - utan några som helst vinkar om hur det är bäst att bygga fiber på glesbygden. Men dom där 66 miljonerna + lite till, dem får man nog sprätt på.

--------------

Tur att VI vet hur man kan ge glesbygden optisk fiber. Modellerna har vi kopierat från er andra runtom i svenskfinland. Tacka vet jag detta forum för det!

Nisse
Medlem
# Skrivet: 13 Mar 2010 19:52
Svara 


Ja, det är ungefär vad jag länge misstänkt - att det sköts helt hur det råkar sej. Jag börjar bli misstänksam mot ALLA projektpengar. De går bara till en bunt byråkrater som kan skriva papper som faller andra byråkrater i smaken medan de som kan bygga inte får nånting.

Vi får en byråkratadel som är en sluten klick och som ger projektpengar åt varandra.

Jag börjar ännu mer vara av den åsikten att det är bäst att hålla sej borta från dess "stöd" och sköta finansieringen helt på eget sätt. Så gjorde vi och likaså Liljenet och jag tror inte det blir dyrare för abonnenterna. De stödpengar som delas ut går till onödig byråkrati och pappersexercis på grund av löjliga krav. Anslutningsavgiften blir inte billigare av det.

UlfG
Medlem
# Skrivet: 15 Mar 2010 10:34
Svara 


Jag förstår Gujes resonemang, men vilka skulle kriterierna kunna vara. Vi från Österbotten har via utlåtanden tyckt att skärgårdskommuner skulle kunna få sänkt stödprocent till åtminstone 22 %. Procenterna avgörs nog i slutändan genom politik .

Sedan en annan sak. EU-kommissionen följer noga med och hela kalaset skall få ett så kallat notifieringsbeslut från Bryssel innan vi kan börja. Jag kan säga att det är nog Bryssel som stramar åt reglerna. De verkar tro att aktörer står i kö för att få dessa fiberprojekt i olönsam glesbygd. Statsrådet som en gång i tiden tog beslut om 100/100 till alla som vill senast 2015 behövde förstås inte sätta sig in i de praktiska sakerna som vi har jobbat med och jobbar med (stödregelverk och så vidare).

Det senaste som EU kräver är att varje projektområde skall marknadsanalyseras ytterligare. Detta kommer Ficora antagligen att göra. Dubbelkoll så det nu bara inte redan finns 100/100 utbud i det tänkta projektområdet.

Det positiva i långdansen är åndå det att staten faktiskt har som mål 100/100 och att de nog egentligen säger att enda sättet att få det att fungera är fiber till hemmet.

Guje
Medlem
# Skrivet: 15 Mar 2010 21:22 - Editerad av: Guje
Svara 


Du är alltid så positiv Ulf! tack för det!

Inget fel på 100/100 åt alla år 2015. Det är inte det som harmar, utan det är det negativa i långdansen - som verkligen har blivit lååååång.

Det finns pengar, och ändå inte.

Fast det i slutändan är politik som bestämmer stödprocenterna så förväntar åtminstone jag mig fair-play vid utdelningen. Halva indextabeller, bortlämnade erfarenheter från pilotprojekten och nya spelregler är inte fair-play.


Ulf: Jag förstår Gujes resonemang, men vilka skulle kriterierna kunna vara.

Kriterienra kunde tex. vara sådana att OM Lindén säger att kommunernas ekonomiska ställning skall påverka stödprocenten så skall den göra det också - bevisligen!
På samma gång kunde hon ha berättat att folktätheten är ett kriterium vid fördelningen av stödet. Men det sa hon inte.
Mäter man nånting som kallas den "tekniska utformningen" hade åtminstone jag velat se vad sådana kriterier innehåller. Men det har varken jag eller nån annan fått se.

Notera nogsamt följande:

Det är jag och mitt team som har satt både ära och pengar i pant på att vi får fiber överallt till Tenala och Bromarv.
Jag har ett stort ansvar mot de mina om att ALLT jag säger är korrekt och sant.
T.ex. detaljerna om hur stödpengarna kommer att fördelas kommer ur MIN mun och går in i minst 3000 par öron.
Plus säkert lika många ögonpar då jag skriver om dom här sakerna i tidningen.

Sedan visar det sig att stödet är geografiskt betingat - helt i motsats till det JAG sagt. Försök nu sen vara trovärdig i dom övriga detaljerna också.
I synnerhet om EU ytterligare försöker göra stödet ännu mera "rättvist".

Vad det leder till?
Jo - det leder ju nog till att vi får bredband 1000/1000 till Tenala och Bromarv. Men inte med hjälp av statens variant på "Äkta bredband åt alla till år 2015"

UlfG
Medlem
# Skrivet: 16 Mar 2010 15:30
Svara 


- Så e de Guje. Jag hann i ett skede att alla kommuner i ÖB har 22 %...det har varit många svängar i denna dans skall du veta. Nu är jag igen ålagd att föra in de projekt på Ficoras extranet som skall förverkligas 2010 i "paikkatietomuoto". Jag anser att jag redan har dem där alla...mne men

Guje
Medlem
# Skrivet: 26 Mar 2010 13:39
Svara 


Ulf skriver om många svängar i denna dans.

Här är följande sväng:

Minister Stefan Wallin (Sfp) skräder inte orden då han kritiserar kollegan Suvi Lindén (Saml) och tjänstemännen på Kommunikationsministeriet för att inte förstå skärgårdskommunernas särförhållanden.

http://svenska.yle.fi/nyheter/artikel.php?id=18269 1

Lyssna här:
http://arenan.yle.fi/player/index.php?clip=854511& language=sv

(Kvar 30 dagar)

Så det skall visst bli en ny räkneomgång fom. nästa vecka.

Nisse
Medlem
# Skrivet: 27 Mar 2010 07:27
Svara 


Det som "konkurrens"reglerna leder till är en enorm byråkrati - men inte blir det något nät inte ...

I min enkelhet trodde jag att konkurrensreglerna var till för att undgå monopol och få till stånd mer konkurrens och snabbare utveckling. Men i verkligheten är de ett hinder för etablering och utnyttjas av monopolen för att hindra utvecklingen.

Reglerna är viktigare än resultatet och det har blivit en ideologisk dogm - nästan religiös dogm men "konkurrensen". Ingen bryr sej om att det inte fungerar i praktiken.

Politikerna bråkar om småsaker (det blir snart val !) men ingen vågar ta strid mot hela systemet som är ruttet.

Det här med de små öarna (kyrkobyarna) börjar störa mej ordentligt. En förbaskad massa småpetande till ingen nytta - tvärtom.

Guje
Medlem
# Skrivet: 8 Apr 2010 17:59 - Editerad av: Guje
Svara 


Kommunerna som ligger i stödklass 8% blev klara idag, 41 st - i norra Finland.
Man kunde ju nog ha väntat sig att NÅN kommun i söder också hade varit ekonomiskt trängd - men kommunikationsministeriet och regeringen hittade ingen sån.
Nån som är överraskad?

http://www.lvm.fi/web/sv/pressmeddelande/view/1157 168


------

Man kunde ha hoppats in i det sista att land skall med lag byggas. Men icke i fördelningen av bredbandssstödet.

Beslutet stöder sig på lagen om bredbandsstöd.

Där står, klart och tydligt, 8§ 2 mom

Kommunens betalningsandel enligt 1 mom. är åtta procent i de kommuner för vilka finansieringen av ett bredbandsprojekt annars skulle bli en oskälig ekonomisk belastning med beaktande av kommunens ekonomiska bärkraft, bredbandsprojektets omfattning och tekniska utformningssätt, kommunens invånartäthet och projektets byggnadskostnader i relation till kommunens befolkningsmängd.

Åtminstone läser jag att BYGGKOSTNADERNA skall beaktas.

Men det har regeringen nu inte gjort. Såhär trollade komminikationsministeriet bort den detaljen:

Stadsrådets PM från 21.5.2010:

"Något separat mått har inte använts för att beräkna kostnaderna för
bredbandsprojektet per invånare, eftersom man anser att andelen av de
stödberättigade områdenas areal tillräckligt väl beskriver den betalningsbörda
som faller på kommunen."


Dvs. Att kostnaden för fiberutbyggnad skulle vara beroende av områdets yta! Att 100 km2 skärgård skulle vara lika billig som 100 km2 kärrmark i Lappland!

Det är nog den största smörja jag någonsin läst från det hållet. Och då har jag läst allt tusan vad den där instansen sysslat med i minst 10 år!

Kan en Vanhanens regering sådär bara ge blanka fan i lagtexter?

Dethär är inte fråga om dåligt tävlingssinne från min sida. Dethär är fråga om att bli beaktad på lika grunder varhelst i Finland vi finns!

bjornh
Medlem
# Skrivet: 8 Apr 2010 20:55
Svara 


Guje, jag lider med Dig!

Men detta är regionalpolitik kan man säga.
Som huvudsakligen hufvudstadsbo ( med tre snabba operatörstjänster i huset där jag bor) kan jag bara säga att denna "fördelningspolitik" kan på olika områden kännas mycket besvärlig och oförståelig. Jag vet att Finlands längsta bro finns i Replot, och motorväg in till Vasa och kring många städer i detta avlånga land, och trots det har Ring III i sin västra del blott en fil i vardera riktningen och den vägen har en trafikmängd som är helt i annan klass än någon annanstans.

Texten vid Kungsporten på Sveaborg "Lita inte på främmand hjälp" har sin giltighet.

Faktum är att vi alla tolkar text på olika sätt. Kämpa på! "Låt spadarna svänga!"

UlfG
Medlem
# Skrivet: 10 Apr 2010 08:55
Svara 


Kan inte låta bli att höra hur det egentligen är i huvudstaden:

hufvudstadsbo ( med tre snabba operatörstjänster i huset där jag bor)

- Vad har du för uppkoppling idag i det där snabba huset och vad kostar det?

- Vilka tjänster kan du köpa av alla dessa genom att fritt välja, IPTV av den ena, Internet av den andra och tjaaa..telefoni av den tredje?

- Vad kostar IPTV och vilka kanaler ingår?

bjornh
Medlem
# Skrivet: 10 Apr 2010 09:22
Svara 


Hej UlfG!

Utbudet låter bra, men då jag är på rörlig fot använder jag själv - tillsvidare - bara Elisas mobila nät, av ekonomiska skäl. Mina krav är inte så stora för tillfället. Ser tiden an. Jag hade Elisas fasta bredband ett år innan jag bytte till mobilt. Hur framtiden ser ut vet jag inte, aptiten växer, men frågetecknen blir bara fler och jag väntar på bostadsbolagets möjliga beslut, vi bygger som bäst upp ett internt informationsnät med en tillsvidare enkel hemsida. Våra två unga Dipling flyttade till annan ort och allt stannade upp. Elisa, Welho (=kabelTV), och nu senast Sonera har alla i princip samma pris och samma hastighet, max 100/10. Welho lovade 200/? och Soneras gossar nämnde att deras fiberkabel ( den snyggaste av alla!) har en kapacitet på 1 G. Jag och vi andra lekmän bara lyssnar och försöker lära oss hela tiden mer och mer vad det hela egentligen går ut på.
Vår styrelseordförande är ITC-chef på ett multinationellt bolag, och han har själv hemma Elisas 2Mb fasta nät och är nöjd. Tillsvidare känner jag inte till vilka tjänster grannarna har, men torde klarna under våren nu när Sonera börjar sälja sin tjänster ( tillsvidare har ingen blivit inkopplad hos dem) de hann bara förstöra vår gräsmatta när kabeln drogs in i huset. Som lekman är det svårt att svara på dessa frågor. Priserna på "maxhastighet" rör sig för tillfälle på ca 40 euro/månad.
Grundfrågan här ( jag jämför med Optostart) är att de flesta av oss inte förestår vilka möjligheter vi har. Vi har fungerande kabelTv via Welho vi har mobilt bredband med 3G ( och en massa bokstäver efter) och är nöjda. Men vem behöver mobiltelefon? Den sista frågan börjar försvinna, men var allmän ännu för några år sedan.
Ulf G din fråga fick mig att börja fundera! Jag skall göra en runda till våra operatörer och be om deras senaste erbjudanden. Försäljarna berättar ett, den tekniska sidan ett och ekonomiavdelningen kommer med de krassa dyra fakturorna... och help-desken säger att det inte är möjligt!

Nisse
Medlem
# Skrivet: 10 Apr 2010 12:08
Svara 


"Försäljarna berättar ett, den tekniska sidan ett och ekonomiavdelningen kommer med de krassa dyra fakturorna... och help-desken säger att det inte är möjligt!"

He-he, väldigt bra sammandrag av situationen i många fall ...

bjornh
Medlem
# Skrivet: 11 Apr 2010 14:41
Svara 


UlfG frågar:

Kan inte låta bli att höra hur det egentligen är i huvudstaden

mina kunskaper räcker inte till att ge dig ett trovärdigt svar, men Welho (kabelTv-bolaget i Sanomakoncernen) distribuerade idag följande erbjudande:
200 Mb/10 Mb för 54,90/mån
110 / 5, 44,90/mån osv

mera info på www.welho.fi , finns även på svenska

snart kommer väl Sonera och Elisa med sina broschyrer, detta är marknadskrafter som bäst, att överträffa varandra och skapa allt bättre tjänster.

Welhos TV utbud är stort.

Welho använder sig av kabelTvnätet

jag hör till gruppen som bara "tittar på" tillsvidare ,då jag ännu (?) klarar mig med den långsammaste förbindelsen, avtalet går ut i augusti 2010.

UlfG
Medlem
# Skrivet: 16 Apr 2010 12:31
Svara 


Detta kom på fel ställe

Här är pengarna

http://www.valtioneuvosto.fi/ajankohtaista/tiedott eet/tiedote/sv.jsp?oid=292649
Jag fick hälften av vad jag äskade.

Guje
Medlem
# Skrivet: 17 Apr 2010 13:48
Svara 


Den siffra jag läser på Nyland är ca. 40% av vad vi räknat med i stattstöd.

Så då bygger vi inte ens hälften av vad vi planerat. Å andra sidan, kommunens andel sjunker ju också, så det lättar ju på deras börda samtidigt.

Vill man se positivt på saken för de bybor som nu blir utan fiber så kommer de också att ha sina fiberpengar kvar till 100%.


Av de där bredbandsmiljonerna bidde det alltså mest tyg åt mäster Skräddare så han får ihop till en ny kostym åt Kejsaren.

Guje
Medlem
# Skrivet: 17 Apr 2010 14:56 - Editerad av: Guje
Svara 


Har ni för övrigt noterat följande:


Kommunikationsministeriets metoder följde inte stödlagen då de delade in kommunerna i 8% och 33%


1. I lagen om bredbandsstöd står det att byggkostnaden skall beaktas då man besluter om kommunen skall ligga i stödklass 8%.

2. Kommunikationsministeriet säger att de INTE beaktar byggkostnaden eftersom den kan uppskattas från kommunens areal (Så sa de åtminstone ännu 25.1 i ett PM)

3. Motiveringen är att ministeriet inte ser nån prisskillnad mellan olika geografiska områden. Gräv-priset lär vara detsamma överallt i Finland. "Kika efter i de inlämnade projektplanerna bara", säger de.

"Lähtötietona on käytetty maakuntien hankeohjelmien kustannustietoja, joten mittari kuvaa
laajakaistarakentamisen kalleuden eroja eri kunnissa.
- Maakuntien hankeohjelmista laskettujen vertailukustannusten perusteella laajakaistarakentaminen
ei rannikon saaristossa ole merkittävästi keskimääräistä kalliimpaa."


Se LVM PM 30.3.2010 http://bredband.selfip.net/forum/filebox/dokument/ liswesittelymuistio.pdf

4. Hur i all världen kan det då kosta 13€ / m i norra Finland att ploga ner fiber medan det kostar bara 7€/m i söder? Var det inte lika i hela landet?
Stämmer detta så har de använt fel siffror. Men det är inte det som är det stora felet.
(Visst, vi är jämlika, men en del grisar är mer jämlika än andra)

5. Det intressanta är referensen till projketplanerna. Nån som undrar varför det kostar 13€ "överallt" i Finland? Jo, därför att kommunikationsministeriet själva har rekommenderat att man i projektplanerna skall använda 12.5€ / m!

6. Eftersom de flesta kör med rekommendationen så blir det naturligtvis lika byggkostnad i hela landet. Rundgång i bevisföringen!
På basen av dethär resonemanget får alltså Lindén&Co att priset lika i hela landet. Helt ohållbart.

7. Det är säkert helt OK att uppskatta byggkostnaden i medeltal till 12,5€/m i hela landet.
Men, att ta den siffran som ett beslutsunderlag för stödkategorin strider direkt mot lagen om bredbandsstöd.
Där sägs det klart och tydligt att byggkostnaden skall beakats, vilket kom.ministeriet inte gör.


Ulf, om du träffar nån från kommunikatiosnministeriet så hälsa att jag tänker be riksrevisorerna ta en titt på dethär.
Eventuellt åker där ett brev ner till Bryssel också.

UlfG
Medlem
# Skrivet: 3 Jun 2010 11:21
Svara 


Jag satt på "Sadan megan Suomi"-seminarium på Börsen. Mycket av det som var själklart på dett forum för flera år sedan

http://www.lvm.fi/sadan_megan_suomi

http://www.tietokone.fi/tietokone/uutiset/professo ri_suomen_laajakaistat_eksyneet_sivuraiteille

Nisse
Medlem
# Skrivet: 3 Jun 2010 23:08
Svara 


Men operatörerna inbillar sej fortfarande att "mobilt bredband" räcker till. Det vore ett underverk om 94 % skulle ha 100 Mbit/s år 2015.

Och att "kabeln är närmare än 2 km" är rena löjan. Var finns kopplingspunkterna ? Att sätta en kopplingspunkt mitt på en kabel kan kosta över 10 000 euro !

Guje
Medlem
# Skrivet: 8 Jun 2010 10:26 - Editerad av: Guje
Svara 


Saxar dettta från Ulfs länk http://www.tietokone.fi/tietokone/uutiset/professo ri_suomen_laajakaistat_eksyneet_sivuraiteille

Linden: "Tällä hetkellä valokuitua on vedetty kahden kilometrin päähän 86 prosenttia kotitalouksista, mutta operaattoreilta kerätyn karkean arvion mukaan 16 prosenttiin kotitalouksista saisi kuituun perustuvan yhteyden heti kotiin asti.

Operaattoreiden arvion mukaan nopeat 100 megabitin yhteydet tavoittavat 94 prosenttia suomalaisista vuoteen 2015 mennessä. Siitä eteenpäin on varattu 200 miljoonaa euroa loppujen kotitalouksien saavuttamiseksi."1. Operatörerna kör denna gång ut att 86% av befolkningen bor nära fiber.
År 2000 var siffran 95%.

2. I fjol sa Sonera att högst 60% kommer att få fiber av dem.
Skall den resterande 34% köra trådlöst 100Mbps? Med vilken teknik i så fall? Den tekniken har ju inte ens sett dagens ljus än. Börjar bli brått. LTE duger inte, enl. komministeriets Parantainen för två veckor sedan.

3. Enl. Lindén har bara 16% möjlighet att få fiber hem idag. dvs. ca 400 000 hushåll. Men på 5 år skall närmare 2 milj. hushåll få sin fiber.
Det betyder 400 000 hushåll / år. Lika mycket per år som man hittills byggt sen fibern kom till Finland.

4. Sen en ny uppgift: "Siitä eteenpäin on varattu 200 miljoonaa euroa loppujen kotitalouksien saavuttamiseksi."
Jaha - hittills har staten ju bara gett 66 miljoner för att täcka den sista 5%:en.
Vems satsning är de där 200 miljonerna?
Skall staten sen också stöda operatörernas utbyggnad.
Eller är det operatörernas egna 200 miljoner vi talar om?

Bebbe Nyberg
Medlem
# Skrivet: 22 Jun 2010 18:02
Svara 


Nu har det kommit en massa dokument om hur fiberbyggandet på stödberättigade områden ska offereras till landskapförbunden dvs för oss ÖNY. Men tänka sig, i en marknadsundersökning gjord av kommunikationsministeriet står det att det stödberättigade området inte är stödberättigat för att där finns en operatör (=Sonera) som inte vill ha konkurrens. Nå, efter gjorda efterforskningar så fanns det en hemlig text där "mustalla merkitty" område betyder "musta ympyrä", där allt som går genom det "svarta hålet" inte är stödberättigat (för att en operatör meddelat att dom har en kontaktpunkt där).

Det betyder nu många olika konstigheter.
1) EU vill ha dom här svarta hålen för att konkurrensen inte ska vara stödd men det betyder ju egentligen monopol. Hela Finland lär vara fullt med sådana hål.
2) I texten står också, rörande vårt område, att Sonera inte kommer att investera nånting på 3 år. Alltså kan de stödberättigade områden få fiber draget men inte dom "svarta hålen".
3) Om det "svarta hålets" monopoloperatör inte ger tillgång till uppkoppling så blir där i terrängen en massa fiberändor utan kontakt (till ett open access nät).
4. Eller så hamnar man att försöka gå runt det svarta hålet med stomlinjen för att komma till en sådan kontaktpunkt där man kan komma ut i nätet.

Regeringens fibernät kommer tydligen att ge upphov till en massa byar på landsbygden som inte kommer att få fiber pga marknadskrafter. 100 Mbps för 99 % av befolkningen blir inte av. Kommer lagen att ändras?

Kan någon sedan ta upp i en tråd skillnaden mellan hastighet och trafikmängd. Vad behöver man 100 M hastighet till om trafikmängden man har råd att betala för är en bråkdel av vad hastigheten möjliggör eller att nätet inte klarar av stora trafikmängder. Det här är väl som i elektriciteten, att det är skillnad mellan effekt och energi.

Nisse
Medlem
# Skrivet: 23 Jun 2010 22:35
Svara 


Nå, det är precis just så enkelt. Hastighet är Mbit/sek och trafikmängd är MB (vilket betyder MegaBYTE - alltså 8 Mb = Megabit). Desvärre räknas ofta de "onyttiga" bitarna också in i trafikmängden så om man flyttar en fil på 1000 Mbyte så kan trafikmängden överstiga detta (enligt operatörens sätt att räkna).

De operatörer som har en gräns för trafikmängden bör man akta sej för. Den gränsen är ofta så låg att den uppnås mycket snabbt. En gräns på 5 Gigabyte betyder att man bara kan ladda ned ett par DVD så är gränsen nådd ! Man bör söka sej till operatörer som har s.k. flatrate dvs. man får köra så mycket som nätet orkar hela tiden. I verkligheten är det bara riktigt extrema fildelare som kommer upp i maximal hastighete hela tiden. Det visar hur effektiv fildelningstekniken är. Då kan de köra tusentals processer tillika.

Vi bör absolut kräva att operatörerna ger tillgång till stomnätet med FLATRATE !!! Annars är vi kvickt i samma piss som på telefontiden.

Det är ingen nyhet att det blir massor av svarta hål (typiskt kyrkbyarna). Jag har påpekat detta i flera års tid åt regering och riksdag och ministerium. Men de tycks inte få ändrat på eländet.

De s.k. "konkurrensreglerna" leder INTE till konkurrens utan till motsatsen: MONOPOL. De är helt vansinniga. Dessutom hindrar de utvecklingen. Operatörerna sitter på sina "kopplingspunkter" i åratal och hindrar nätets utbyggnad på det sättet. Och det är helt avsiktligt.

Astridpens
Medlem
# Skrivet: 24 Jun 2010 12:40
Svara 


Hej, ny o osäker. Måste se hur detta funkar innan jag delger en grej på riktigt.

Astridpens
Medlem
# Skrivet: 24 Jun 2010 12:44
Svara 


Delger åt er hur vi okunniga gräsrötter uppfattar situationen.
Man hinner ju inte läsa allt ni skriver, och inte förstår man allt heller.
Men så här drabbas vi.
Nedanstående skrivelse alltså distribuerad hit o dit i dagarna.Astrid Lindström
Venny Soldans v. 12, 10900 Hangö
019-2488186, 040-8474030

Britta Idman
Venny Soldans v. 16, 10900 Hangö
019-2488245, 040-5865412Öppet brev till Thomas Blomqvist, Maarit Feldt-Ranta och Matti Saarinen

SONERA KLIPPER AV TRÅDARNA

Vi undertecknade uppmanar er, riksdagsledamöter från Västra Nyland, att i brådskande ordning utöva påtryckning på trafik- och kommunikationsministeriet så att TeliaSonera Finland inte ges tillåtelse att klippa av trådtelefontrådarna för glesbygdsbor innan ersättande internettrafik med tillräckligt hög hastighet förverkligats. I dagens läge är det endast optisk fiber som motsvarar dagens krav på internetförbindelser.
Regeringen har av riksdagen fått i uppdrag att grundligt utreda olika finansieringsmöjligheter så att glesbygdsborna inte skall drabbas av oskäligt höga kostnader när de skaffar sig internetanslutningar med tillräckligt hög hastighet. Utredningen skall vara klar inom augusti i år, 2010. Man bör vänta på denna utredning och dess följder innan man genom trådklippning omöjliggör våra bredbandskontakter.

Läget i Tvärminne, 120 km från Helsingfors är nu följande:
Sonera har sagt upp vissa trådtelefonförbindelser med 2 månaders varsel. Vi vet inte hur många detta gäller för Sonera meddelar att uppgifterna är hemliga, men vi befarar att det gäller hela byn. Många har Internetförbindelse med 2-24Mb/s genom Karis telefon via dessa trådar, som bolaget hyr av Sonera. Denna internettrafik kan fortsätta längs koppartrådarna tills dessa klipps av. Sonera har en 6 månaders uppsägningstid gentemot Karis telefon. Vi vet inte när uppsägningen sker. Eventuellt när tillräckligt många trådtelefoner är uppsagda? Läget är därför mycket osäkert och vi vill försäkra oss om en fortsättning på våra förbindelser med minst den hastighet vi nu har.

Teleoperatörerna har ett allmännyttigt åliggande; de måste tillhandahålla ersättande Internetkontakt om den befintliga bryts pga. att telefontrådarna kapas. Hos oss är det Sonera som erbjuder sitt @450-nät, vilket troligen avvecklas inkommande vår. Men inget problem, säger minister Suvi Lindén, dit är det långt och sedan blir det antagligen en övergångsperiod.
Detta är en viktig punkt: en övergångsperiod innan vad, och innan när?
@450-nätet ger 1Mb/s, en alltför låg hastighet i dagens samhälle där allt mera sköts via Internet: information, blanketter, distansarbete, entreprenörskap. Sonera kan inte heller garantera denna ena Mb/s, därför har Sonera besvärat sig i ärendet. Om flera än fem använder nätet inom ett mastområde på 50 km² sjunker hastigheten. @450-nätets 1 Mb kommer att kosta mera än vad vi nu betalar för 2Mb. Trots att trafik- och kommunikationsministeriet upprepar att ingenting skall bli dyrare p.g.a. teknikbyte, ingenting skall bli sämre (t.ex. överföringshastigheten) och hela Finland skall ha 100Mb/s år 2015!

Endast Elisa har 3G-nät i Tvärminne. Men att det nätet finns garanterar inte en hög överföringshastighet. En test med externt trådlöst modem (så kallad mokkula, 3G nät) gav endast 1Mb/s. Så våra trådlösa telefonförbindelser är för långsamma för dataöverföring.

Dags för optisk fiber! Det har lovats från regeringshåll att optisk fiber skall byggas fram till minst 2 km från varje hushåll. Pengar har anvisats. För att få de pengarna måste man ha ett stort stomnätsprojekt på gång, och det är för stort för vår lilla by. Plus att både Sonera och Karis telefon redan har optisk fiber löpande genom Tvärminne by. Det bör också påpekas att kostnaderna för de sista två kilometrarna faller på hushållen själva, en utgift som stadsborna vanligen inte har.
I städerna bjuder bolagen under varandra för att erbjuda 100Mb åt folk. T.ex. 20 €/mån har nämnts. Karis telefon, som aktivt bygger ut nät i regionen, har gett ett anbud till oss bybor att koppla in oss på sin fiber. Men anbudet är klart över statens rekommendation om vad som är skäligt. Staten har också förutsatt att teleoperatörerna självmant skall bygga ut nätet till oss 5 % som bor utanför Ring trean. Det har de inte gjort i någon nämnvärd mån, och ingen annan har gjort något heller, endast några driftiga eldsjälar som har startat byanät här och där i landet.

Ett annat viktigt argument för optisk fiber är att den är absolut nödvändig för vår TV-sebarhet här i gränslandet mellan två sändare.

Så hur går detta ihop? Lova oss 100 Mb/s, och klippa av trådarna för oss som har över 2 Mb?
Det ingår i era partiers landsbygdspolitiska program att utveckla landsbygden. Det kan inte vara ändamålsenligt att dirigera all bosättning till de stora centra i landet. En avfolkning av landsbygden blir följden om vi som bor på landet inte har tillgång till modern internettrafik på något sånär lika villkor som stadsborna.

Vi uppmanar er, riksdagsledamöter, att se till att telefontrådarna inte klipps av innan ersättande internettrafik har garanterats. Saken brådskar.

Tvärminne 20.6.2010

Astrid Lindström
Britta Idman

Helena och Pertti Hakala
Sigurd Idman
Helene von Flittner och Torsten Wulff
Anne Jansson och Kim Larni
Kalevi och Laila Keynäs
Magnus Lindström
Anita och Timo Nieminen
Christina och Rolf Rosenberg
Käthe och Lars Simell
Paula Saulama och Jan Österlund
Kenth och Naana Österberg
Hans och Karita Österlund


Sändlista:
tidningar
radio
politiska partier
minister Suvi Lindén
utredningsman Harri Pursiainen
Hangö stad

Bebbe Nyberg
Medlem
# Skrivet: 24 Jun 2010 20:35
Svara 


Nisse skrev:
Vi bör absolut kräva att operatörerna ger tillgång till stomnätet med FLATRATE !!! Annars är vi kvickt i samma piss som på telefontiden.


Vat hittar vi sådana operatörer. När vi bygger fibernät här i Borgå skärgård så finns bara LPO och Sonera i närheten och Sonera ger inte uppkopplingsmöjlighet. Sen så priset på datatrafiken bestäms väl i många olika skeden så hur är det riktigt?

Angående kapning av koppartråd så gjorde Sonera det hos mig men jag fick gratis en gsm-anslutning och en gsm-bordstelefon med antenn och möjlighet att koppla till en yttre riktad antenn. Fick gratis två yttre antenner, en vit låda och en som liknar en TV-antenn. Och för att montera dessa så kom det gratis en antennmontör dessutom. Kruxen är att man betalar vanlig gsm-taxa för användningen. Det där med antenn är faktiskt bra, då när kännykän inte har kontakt så funkar gsm-bordstelefonen bra. Vi får inte ADSL hit så koppartråden behövs inte. Stolpar och trådar är kvar i terrängen, få se hur många år.

Annars så har @450 inte funkat nu i några dagar utom mitt på natten. Radiovågorna försvinner när det är vackert och nu är det också många andra som använder den här. Det är ytterst sällan jag får 1 Mbps ner, i snitt när den funkar är det 0,6 Mbps. Upp är ca 0,03 Mbps, försök nu sen molnjobba med det här (t.ex. upprätthålla hemsidor).

Snart har vi 1.7.2010 när alla borde få 1 Mbps men det är nog bara politikernas tomma prat.

Om man har en point-to-point WiFi anslutning så vem delar i det fallet på bandbredden? En sådan på 3-5 Mbps erbjuds här men man ska göra 5 års kontrakt och kostar 50 eur/mån.

<< . 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . >>
Ditt svar
Bold Style  Italic Style  Underlined Style  Image Link  URL Link     :) ;) :-p :-( :up: :down: :talk: :confused :cool: :sealed: :noway: ... Använd inte smilies

Kill your darlings


» Namn  » Lösenord 
Only registered users can post here. Enter your login/password correctly before posting a message, or register first.